ارزشهای محوری

اصول مديريت و عمليات هر سازمان از ارزش‌هاي آن نشأت مي‌گيرد. هر سازمان داراي مجموعه‌اي از ارزش‌هاست که این ارزش‌ها ماهيت سازمان را رقم زده و  برخاسته از نيازهاي درون و بيرون سازمان و اعم از نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مانند آن است.
 ارزش‌های محوری شرکت پخش آیسان تکنام پویا عبارتند از:

- صداقت و درست‌کاری
- هوشیاری و هوشمندی
- کیفیت و تعالی محصولات و خدمات
- توسعه‌گرایی سرمایه‌های انسانی
- نوآوری و خطر‌پذیری
- احترام متقابل به کلیه ذی‌نفعان