معرفی شرکت

شرکت پخش آیسان تکنام پویا با هدف توزیع بهینه محصولات غذایی– بهداشتی از طریق ارائه راهکارهای نوین در فروش با مدیریتی یکپارچه و ناوگانی به صورت منظم و مجهز این سازمان رسالت و مأموریت خود را پیشرو بودن در ارائه خدمات نوین توزیع و پخش، احترام به حقوق کلیه ذی نفعان و تأمین رضایت آنان قرار داده و خود را در قبال سهامداران و کارکنان سازمان بعنوان ذی نفعان داخلی و تأمین کنندگان کالا، مشتریان و جامعه بعنوان ذی نفعان خارجی مسئول دانسته است.