ماموریت

این سازمان رسالت و ماموریت خود را پیشرو بودن در ارائه خدمات نوین توزیع و پخش، احترام به حقوق کلیه ذی نفعان و تأمین رضایت آنان قرار داده و خود را در قبال سهامداران و کارکنان سازمان بعنوان ذی نفعان داخلی و تأمین کنندگان کالا، مشتریان و جامعه بعنوان ذی نفعان خارجی مسئول دانسته است.

این مسئولیت در برابر مشتریان، تأمین نیازها و خواسته¬های مشتریان در حال و آینده؛ در قبال جامعه، کمک به رشد اقتصادی کشور، اشتغال¬زایی و نیز حفظ محیط زیست و در برابر کارکنان سازمان ایجاد فرصت رشد و ارتقاء امنیت شغلی و در قبال سهامداران و ذی نفعان داخلی و نیز تأمین کنندگان کالا، کسب سود مالی و حمایت از تولید است.

شرکت پخش آیسان تک نام پویا حمایت از تولید داخلی را وظیفه خود دانسته و معتقد است از طریق ارائه بازخورد مناسب به تولیدکنندگان داخلی از وضعیت بازار، شرایط رقابتی و نیازهای مشتری و به عبارت دیگر از طریق تغییر تفكر" توليد محور" به تفكر "بازار محور" در فضاي كسب و كار كشور، می¬توان شرایط مناسبی در زمینه رقابت با تأمین کنندگان خارجی و نیز امکان صادرات را فراهم آورد