خدمات IT

 با توجه به نیاز صنعت پخش به حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ، این شرکت در این حوزه اقدام به ایجاد بستر نرم افزاری و سخت افزاری مناسب جهت ثبت مکانیزه و سیستمی فرآیندهای مربوط به حوزه پخش اقدام نموده است، برخی ازاین فعالیت‌ها که به تامین کنندگان محترم ارائه میگردد به قرار ذیل می‌باشد :
1- ارائه تبلت به فروشندگان محترم در کلیه لاین‌های فروش و ثبت مکانیزه و آنلاین سفارشات روزانه
 2- ثبت و تائید سفارشات ارسالی توسط سرپرستان فروش در سیستم یکپارچه موجود
 3- ایجاد بستر Tracking ویزیتورهای هر لاین فروش به صورت آنلاین توسط سرپرستان فروش
 4- تائید سفارشات فروش بر اساس Point ( مختصات محل مشتری ) مشتریان
 5- ایجاد بستر مکانیزه بر اساس ناحیه بندی، مسیربندی و تور ویزیت روزانه فروش بصورت کاملا" مکانیزه و سیستمی
 6- ایجاد بستر توزیع مکانیزه با استفاده ار تبلت توسط موزعین واحد لجستیک بر اساس Point های مشتریان و ناحیه بندی های ایجاد شده توزیع در سیستم یکپارچه نرم افزاری و رصد توزیع فاکتورها بصورت آنلاین در لاین‌های فروش
 7- ایجاد بستر Tracking ماشین‌های توزیع و تجهیز ناوگان لجستیک به دستگاه‌های GPS و رصد توزیع بر اساس الگوی سیستمی تعریف شده و اخذ گزارشات آن
 8- ایجاد مسیربندی‌های سیستمی بر اساس استانداردهای سایت Google ( انتخاب مسیر بهینه توزیع ، رصد ترافیک های روزانه و ..... )
9- ایجاد بستر ارتباط دوسویه تلفنی آسان و بدون هزینه در لاین‌های فروش شامل ویزیتورها ، سرپرستان فروش ، واحد لجستیک ، موزعین با یکدیگر در طول روز با استفاده از بستر MVPN