آیسان تکنام قصد دارد تا از طریق تغییر تفکر"تولید محور به طرز تفکر" در فضای کسب و کار، شرایط مناسبی در زمینه صادرات فراهم آورد.

 آیسان تکنام قصد دارد تا از طریق تغییر تفکر"تولید محور به طرز تفکر" در فضای کسب و کار، شرایط مناسبی در زمینه صادرات فراهم آورد.
آیسان تکنام قصد دارد تا از طریق تغییر تفکر"تولید محور به طرز تفکر" در فضای کسب و کار، شرایط مناسبی در زمینه صادرات فراهم آورد.

منبع خبر: شرکت آیسان تکنام پویا

تاریخ درج: 1393/05/28

بازگشت