بازدید کلیه نمایندگان شهرستانها

 بازدید کلیه نمایندگان شهرستانها
بازدید کلیه نمایندگان شهرستانها از شرکت سمیه و آیسان و ارائه گزارش عملکرد و صرف نهار در تاریخ 1394/03/06

منبع خبر: شرکت آیسان تکنام پویا

تاریخ درج: 1394/04/09

بازگشت