تهیه برنامه های استراتژیک و بازاریابی

تهیه  برنامه های استراتژیک و  بازاریابی

عدم اتخاذ رویکردی مناسب در تدوین استراتژیها، اهداف و برنامه های عملیاتی بازاریابی میتواند لطمات جبران ناپذیری را به کسب و کار تأمین کنندگان وارد آورد. پخش آیسان با مجموعه ای توانمند و دانش محور، آمادگی خود را جهت مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی بازاریابی تأمین کنندگان محترم، اعلام میدارد.