دسترسی به 30000 نقطه فروش

 دسترسی به 30000 نقطه فروش

شرکت پخش آیسان، به شبکه کم نظیری از نقاط فروش مختلف شامل حداقل 30000 نقطه فروش در استانهای تهران و البرز دسترسی داشته و آماده است، کالای تأمین کنندگان محترم را در زمانی منطقی و با شرایط مطلوب به کلیه نقاط فروش بازارهای هدف ارسال نماید.