تون ماهی صیدانه

تون ماهی هوور در تکه های درشت و روشن 80% ، روغن مایع 18/5% ، نمک 1/5 %.